Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

misborderline
misborderline
8189 1ec7
misborderline
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viabyheart byheart

July 01 2015

misborderline
misborderline
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
misborderline
Spraw bym na nowo czuła po raz pierwszy.
— Katarzyna Wołyniec "Coś dłuższego"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaruinyourday ruinyourday
misborderline
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viabyheart byheart
misborderline
misborderline
3700 717f 500
Reposted frommental-cat mental-cat vianfading nfading
6999 7284
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagoaskalice goaskalice
1163 d195 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaiamophelia iamophelia
misborderline
misborderline

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
misborderline
3739 9267 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaynis aynis

June 29 2015

misborderline
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianoisetales noisetales
misborderline
2195 73f7 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianoisetales noisetales
misborderline
2661 b5f2 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastonerr stonerr
misborderline

June 28 2015

misborderline
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl